IAS (International Accounting Standards)

Ältere Benennung der internationalen Bilanzierungsvorschriften, jetzt: IFRS (International Financial Reporting Standards).